139810131659145919283624.jpg

Uluslararası Şehid Süleymani Mektebi ve Yeni İslam Medeniyeti Konferansı (DAVET)

İslam İnkılâbı Rehberi İmam Hamenei: Gerçek bir İslamî yönetim insanlığı adalet, huzur, iman, maneviyet, paklık ve kardeşliğe, barış ve gerçek dostluğa ulaştırır. Aziz şehid komutanımıza bir ekol, bir yol, ders alınacak bir üniversite gözüyle bakmamız gerekiyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba

Bismihi Teâlâ

Uluslararası Şehid Süleymani Mektebi ve Yeni İslam Medeniyeti Konferansı (DAVET)

İslam İnkılâbı Rehberi İmam Hamenei:

Gerçek bir İslamî yönetim insanlığı adalet, huzur, iman, maneviyet, paklık ve kardeşliğe, barış ve gerçek dostluğa ulaştırır. Aziz şehid komutanımıza bir ekol, bir yol, ders alınacak bir üniversite gözüyle bakmamız gerekiyor.

Giriş:

Adalet ve insanlık onuru beşer camiasında çok uzun zamandır tedavülde olan kelimeler ve kavramlar olup dünyada gerçek barışın gerçekleştirilmesi ilahi hedefinde derin kökleri vardır. Bu durum adalet, güvenlik ve insanların mutluluğu için çalışma gibi kavramların insanlık için büyük bir hedef sayıldığını ve ilahi enbiya ve evliyanın bisetinin ve Şehid Süleymani gibi yüce makamlı şuhedanın önemli hedeflerinden olduğunu göstermektedir. Dünyada barış ve adaletin tesisi için zulümle ve zorba sistemlerle savaşmak şehidler mektebinin yüce kavramları arasında olagelmiştir.

Gerçek İslami öğretiler ve şehidlerin, Müslüman seçkinlerin ve düşünürlerin eylemleri, Yüce Peygamber'in (s.a.a.) ve Masum İmamların (a.s.) siretinin tevhid, özgürlük, barış, adalet, emniyet ve insan onurunun korunmasının ve ilahi medeniyet yolunda hareketin davetçisi olduklarının göstergesidir.

Bu nedenle İranlı Kültür Yürüyüşçüleri Müessesi kendi misyonu doğrultusunda (Yeni İslam Medeniyeti'ne ulaşmanın yolunu teşhis), Şehid Süleymani Mektebi'nin bu bağlamdaki analizini, bu mektebin adalet, insanlık onuru gibi yüce maarifi temelinde özgürlükçüler için ilham kaynağı olması gerektiği temel kabülüne dayanarak zorunlu görmekte ve İslam İnkılabı Kültürel Araştırmalar Merkezi, İmam Hüseyin Üniversitesi, Dünya İslami Barış Komitesi ve bu sahaya ilgi duyan diğer bilimsel ve kültürel kurumlar ile işbirliği içerisinde Uluslararası Şehid Süleymani Mektebi ve Yeni İslam Medeniyeti Konferansı'nı gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Bölge ve dünyadaki kritik şartlar ve çok farklı seçkin kişi ve toplulukların, hatta istikbar güçlerinin Şehid General Kasım Süleymani'nin terörizm karşısındaki benzersiz rolünü kabul etmekte oluşu göz önüne alındığında Şehid'in mektebinin ve Yeni İslam Medeniyeti'ne varmadaki etkisinin aydınlığa kavuşturulması için Uluslararası Şehid Süleymani Mektebi ve Yeni İslam Medeniyeti Konferansı'nın ilkinin gerçekleştirilmesi zorunlu görünmektedir. Zira Şehid Korgeneral Kasım Süleymani'nin terörizm karşısındaki ve İslami vahdetin, bölge ve dünya barışının sağlanmasındaki yapıcı rolü dünya kamuoyu nezdinde kabul görmüş olsa da, kendi çıkarlarını Müslüman milletlerin aralarındaki tefrikada gören bir bölük düşman, bu büyük komutanın şehadetindeki rollerini meşru gösterme amacıyla bu büyük şehidin küresel kazanımlarını ve olumlu girişimlerini zedelemek ya da küçük göstermek istemektedir.

Bize göre Şehid Süleymani Mektebi'nin tanınıp anlatılması ve ilkelerinin yaygınlaştırılması, İnkılab Rehberi'nin de buyurduğu üzere İslam'ın insansever öğretilerine dayalı küresel adalet, emniyet ve güvenliğin şekillenmesinde ve ülke, bölge ve dünyadaki farklı bilimsel ve akademik çevrelerin seçkinlerinin işbirliğine gitmesinde önemli bir rol oynayabilir. Yine İmam Hamenei'ye göre şehidler mektebinin tanınıp yaygınlaştırılmasının, Şehid Süleymani gibi kahramanların tanıtılmasının doğuracağı fırsat, daha güzel bir dünyanın ve İslam'ın medeniyet doğurucu öğretilerinin gösterilmesinde etkili olacaktır. Ve bu yolla da ilahi öğretilere dayalı bir medeniyet için gizli fırsatların tasviri sağlanarak adaletin ve insan saadetinin gerçek ihlalcileriyle mücadele stratejileri, bölge barışının muhafızlarının gerçek ve güzel çehresi gösterilecek, özellikle de Şehid Korgeneral Hac Kasım Süleymani adalet arzusu ve terörizmle mücadelesiyle, bölge ve dünyadaki adalet, barış ve güvenliğin büyük kahramanı ve rol modeli olarak sunulabilecektir.

Genel hedefler

. Şehidler Mektebi'nin İslam toplumlarında tanıtılıp yaygınlaştırılması ve bunun Yeni İslam Medeniyetindeki konumunun anlaşılması için ortaklıkların şekillenmesinin zorunluluğunun açıklanması

. Şehid Süleymani'nin düşünce ve eylemleri hakkındaki söylemsel bileşenlerin tanınması ve icadı

. İslam ülkeleri ve Batı Asya'daki barış ve adaletin tesisinin zarureti, bu yöndeki fırsatların ve bunun karşısındaki meydan okumaların belirlenmesi

. Şehid General Kasım Süleymani'nin düşünce ve eylemlerinin bölgede ve İslam ülkelerinde yeni bir medeniyet oluşturmada oynayacağı rolün açıklanması

Pratik hedefler

1. Şehid General Kasım Süleymani'nin faaliyetlerinin bölgesel ve küresel adalet, barış ve güvenlik için zaruri oluşunun analizi

2. Şehid General Kasım Süleymani'nin terörizmin ve küresel istikbarın komploları karşısındaki eylemlerine dünya aydınları ve medyasının dikkatini çekmek

3. Şehid Süleymani Mektebi ve Yeni İslam Medeniyeti hakkında kavramsal edebiyat üretimi

4. Batı Asya ve dünyanın halihazırdaki şartlarında medyanın ve seçkinlerin dikkatini bu kavrama yöneltmek

5. Seçkinler arasında düşünce alışverişi ve yeni fikirlerin belirmesi için fırsat oluşturma

Oturum eksenleri-ana başlıkları

1. Şehid Süleymani'nin fikrî ve itikadî boyutları ve şahsi özellikleri

2. Şehid Süleymani'nin Direniş Kültürü ve söylemindeki etkisi

3. Şehid Süleymani, bölgesel ve kürel düzen

4. Şehid Süleymani'nin ideal tasvirinde Yeni İslam Medeniyeti'nin Ülküsel Toplumu

5. Şehid Süleymani'nin bölge ve dünya güvenliği, adalet ve barışının inşasındaki rolü

Bkz. Konferansın eksenleri ve alt-eksenleri (Ek 1)

Muhataplar

. Milli, bölgesel ve global ölçekteki bilim, kültür ve siyaset sahasının düşünür ve seçkinleri

. Milli, bölgesel ve küresel bilimsel, kültürel ve siyasal örgüt ve kurumlar

. Yurt içi ve yurt dışından kültür ve medya aktivistleri

. Özellikle bölge ve İslam dünyası kamuoyu

Açıklama ve icra kapsamı

1. Ülke içi ve dışında ilmî ve tahassüsî oturumlar gerçekleştirmek

2. Dört panel şeklinde sanal bir konferansın hazırlanıp sunulması

3. Bu sürecin kitap ve ilmî-fikrî neşriyat formuna dönüştürülmesi

4. Makalelerin toplanarak değerlendirilmesi ve bunlar arasından seçilenlerin basılması

Katılımcılar

. Seçkinler, düşünürler, sorumlular ve ilgililer

Konferansın düzenlenmesinde çalışma ortağı olmaları önerilen bazı kurum ve teşkilatlar

. İslam İnkılabı Kültürel Araştırmalar Müessesesi

. Dışişleri Bakanlığı

. Lübnan Üniversitesi

. Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu

. İslami Şura Meclisi

. Şam Üniversitesi

. Kültür Devrimi Yüksek Şurası

. Filistin İntifadasını Destekleme Daimi Sekreteryası

. İslam Mezhepleri Üniversitesi

. Modern Eğitim Üniversitesi

. Tahran Üniversitesi

. Câmiatü'l-Mustafa el-Âlemiyye Üniversitesi

. İran Radyo ve Televizyon Kurumu

. Şehid Beheşti Üniversitesi

. İlimler ve İslam Kültürü Araştırma Merkezi

. İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği

. İmam Hüseyin Üniversitesi

. İslami Uyanış Sekreteryası

. Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı

. Asya Meclisleri Kurultayı Sekreteryası

. Peyam-ı Nur Üniversitesi

. Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Meclisi

. İmam Sâdık (a.s.) Üniversitesi

. Ez-Zehra Üniversitesi

. Tahran Belediyesi Kültür-Sanat Kurumu

. İslami-Azâd Üniversitesi

Konferans Takvimi:

Makale özetlerinin gönderilmesi: 22 Kasım 2020

Makale asıllarının ilk bölümlerinin gönderilmesi: 4 Ocak 2021

Makale asıllarının ikinci aşamalarının gönderilmesi: 14 Ocak 2021

Konferansın gerçekleştirilme tarihi: Ocak sonu ve Şubat.

 

Konferans iletişim: www.sm-soleimani.com ICFA4040@gmail.com

Tlf: +982188535248

Adres: Tahran, Hiyaban-i Sühreverdi-yi Şimâli, h. İbn Yemin, h. Surûş, Kuçe-yi Şehid Bakır Habibi, p. 14, Debirhane-i Konferans.

 

Uluslararası Şehid Süleymani Mektebi ve Yeni İslam Medeniyeti Konferansı'nın Ana ve Yan Başlıkları (Ek-1)

1. Şehid Süleymani'nin fikrî ve itikadî boyutları ve şahsi özellikleri

1-1: İmam Hamanei'nin ve dünya fikir adamlarının sözlerinde Şehid Süleymani

1-2: Şehid Süleymani Mektebi'nde ilke ve değerler

1-3: Şehid Süleymani'nin kişilik özellikleri

1-4: Şehid Süleymani Mektebi'nde kültür, siyaset ve savunma diplomasisi

1-5: Şehid Süleymani'nin Batı'nın ve İslam düşmanlarının düşünce ve söylemlerindeki yeri

1-6: Şehid Süleymani Mektebi'nin İslami öğretilerle uyumunun değerlendirilmesi

 

2. Şehid Süleymani'nin Direniş Kültürü ve söylemindeki rolü

2-1: Şehid Süleymani'nin düşünce ve pratiğinde uygarlık doğuran Direniş Kültürü

2-2: Direniş Cephesi ve bunun şekillenmesi ve devamında Şehid Süleymani'nin düşünceleri

2-3: Şehid Süleymani'nin Direniş Cephesi'nin caydırıcı gücünün yükseltilmesindeki rolü

2-4: Şehid Süleymani ve Direniş Cephesi'nin bölge ve dünya sathında güçlendirilmesi

2.5: Şehid Süleymani'nin Direniş Kültürü'nün küreselleşmesindeki etkisi

 

3- Şehid Süleymani, bölgesel ve küresel düzen

3-1: Şehid Süleymani Mektebi ve bölgesel ve küresel kurumlar

3-2: Şehid Süleymani Mektebi ve İslam toplumlarındaki vahdetin sağlanmasındaki rolü

3-3: Bölgesel uzlaşmazlıklarda Şehid Süleymani'nin aktif diplomasisi

3-4: Şehid Süleymani'nin Batı Asya'daki Amerikan ve Siyonist projeleri etkisiz kılmadaki rolü

 

4- Şehid Süleymani'nin ideal tasvirinde Yeni İslam Medeniyeti'nin ülküsel toplumu

4-1: Şehid Süleymani Mektebi'nin Yeni İslam Medeniyeti'nin inşasındaki gücü ve kapasitesi

4-2: Şehid Süleymani'ye göre Yeni İslam Medeniyeti karşısındaki meydan okumalar

4-3: Şehid Süleymani'ye göre ideal toplumda ve Yeni İslam Medeniyeti'nde Önderliğin rolü ve konumu

4-4: Şehid Süleymani açısından Yeni İslam Medeniyeti'ndeki İslam Toplumunun özellikleri

4-5: Şehid Süleymani Mektebinde Yeni İslam Medeniyeti'nin özellikleri

 

5. Şehid Süleymani'nin bölge ve dünya güvenliğin, adalet ve barışının inşasındaki rolü

 

5-1: Şehid Süleymani Mektebi'nde barış, adalet ve emniyet

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar