4db5d11f-4322-4f62-b3fd-b87e734c8945.jpg

Aynı madalyonun iki yüzü: Liberalizm ve Faşizm

Bu, beyaz bir azınlığın ve dünyanın güneyindeki yönetici kesimlerin sahip olduğu ayrıcalıklara karşı insanların çoğunluğunun özgürlüğü arasındaki bir mücadeledir. En önemlisi, emperyalistlerin bu hareketleri bastırmak için ellerinden geleni yaptıkları unutulmamalıdır ve işte bu noktada liberalizm ve faşizmin aynı madalyonun iki yüzü olduğunu anlıyoruz.

8 Haziran 2024 Cumartesi
İNTİZAR - Filistin ve Ukrayna'da meydana gelen olaylardan bahsederken, Batı burjuva medyası -yani egemen sınıfların genişletilmiş bir kolu olarak faaliyet gösteren haber ve enformasyon aygıtı- dünyanın bu bölgelerinde yaşananların Avrupa'nın “liberal ve demokratik” değerlerini korumak için verilen bir mücadele olduğunu izleyicilerine sürekli olarak hatırlatmaktadır.
 
Bize Ukrayna'nın “diktatör” Rusya'nın isteklerine karşı Avrupa Birliği'ne katılmak ve liberal bir demokrasi olmak istediği, çünkü Rusya'nın “tüm Avrupa üzerinde olmasa bile Ukrayna üzerinde emperyal emelleri olduğu” söyleniyor. “İsrail'e gelince, Batı Siyonist varlığı şımartırdı, ne pahasına olursa olsun savunulması gerektiğine inanırdı çünkü zaten 'liberal demokratik değerleri” bünyesinde barındırıyordu. Ne de olsa “İsrail”, Batılı söyleme göre “çılgın Müslüman ve Arap diktatörlerin” bulunduğu bir bölgedeki tek “liberal demokratik ülke” olarak görülüyor. Arada bir bu propagandif tirad, Tayvan halkının Komünist özellikler taşıyan bir başka diktatörlüğe, sözde Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü iddia edilen mücadeleyi çerçevelemek için benimseniyor.
 
Bu önerme okuyucularımız için önemlidir çünkü Avro-Amerikan egemen sınıfları ve onların medya temsilcileri tarafından sürekli olarak sunulan anlatının iki anahtar kavram etrafında döndüğünü göstermeyi amaçlamaktadır: liberalizm ve demokrasi, bazen liberal demokrasi olarak birleştirilmektedir.
 
Ancak, dünya muhtemelen Batı'nın bu iki kelimeyi tekrar tekrar kullanmasına o kadar alıştı ki, okuyucularımız bu iki kavramın anlamlarını ve tarihsel olarak nasıl ortaya çıktıklarını unutmuş olabilirler. Yani liberalizmin yükselişini kümülatif olarak belirleyen tarihsel olguları ve mücadeleleri unuttuk. Sorgulayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse, eğer Batı kendisini 'liberal' bir demokrasi olarak övüyorsa, liberalizm nedir? Liberalizm nasıl ortaya çıkmıştır? Avrupa ya da ABD liberal toplumlar olarak kabul edilebilir mi? Kısa cevap hayır. Batı, tüm ideolojik ve maddi zenginliği soykırım, kölelik ve dünyanın çoğunluğunun yağmalanması üzerine inşa edilmiş bir fanatikler ülkesidir.
 
Soykırım ve kölelik: Batı özgürlüğünün kökleri
 
Entelektüel bir doktrin olarak liberalizm, daha yaygın olarak kapitalizm olarak bilinen belirli bir sosyal ve ekonomik yeniden üretim tarzı altında bireysel özgürlüğün dokunulmaz bir şekilde onaylanmasına dayanan negatif özgürlük fikrine atıfta bulunur. Liberalizm altında, bize söylendiğine göre, bireyler istedikleri kişiyle evlenmekte, diledikleri gibi iş yapmakta özgür olmalı ve bireysel özgürlük haklarını kullanırken Devlet kenara çekilmeli ve müdahale etmemelidir. Ancak, liberalizmin soyut düzeyde somutlaştırdığını iddia ettiği şey ile bu fikrin ortaya çıktığı ve pekiştirildiği sosyo-politik pratik arasında büyük bir çelişki vardır. Daha basit bir ifadeyle, liberalizm herkesin evrensel özgürlüğünü savunduğunu iddia etse de, başlangıcından bu yana bu özgürlük sadece iyi tanımlanmış bir insan topluluğuna hasredilmiştir. 
 
İtalyan filozof Domenico Losurdo, A Counter History of Liberalism (Liberalizmin Karşı Tarihi) başlıklı kitabında bu meselenin özüne iniyor. John Locke, Alexis de Tocqueville, Isaiah Berlin gibi liberalizmin en etkili düşünürlerinin çalışmalarını inceleyen Losurdo, liberalizmin entelektüel ifadesinin siyasi pratiğiyle nasıl uyuşmadığının izini sürüyor. Liberal özgürlük aslında Britanya ve ölü doğmuş Amerika Birleşik Devletleri bağlamında beyaz üstünlükçü bir çevreye ayrılmış bir ayrıcalıktı.
 
Losurdo'nun dışlama maddeleri olarak adlandırdığı iki büyük çelişki, liberalizmin ideolojik iddialarını içinden çıktığı siyasi pratiğe karşı nasıl uzlaştıramadığını ortaya koymaktadır. Bu iki madde şunları gerektiriyordu: Birincisi, yerlilerin soykırımla öldürülmesi; ikincisi ise Siyah Afrikalıların köleleştirilmesi. Başka bir deyişle, liberalizm, hayatları sömürgeci dayak ve öldürmenin kanlı pençesi altında kalan dünya çoğunluğu için boş bir iddiadan başka bir şey değildi. Kızılderililer açıkça “modern” ya da “negatif” özgürlüğün dışında tutuldular ve bunun yerine kamulaştırma ve sürgüne ya da düpedüz öldürülmeye mahkum edildiler. Köleler ve teorik olarak özgür siyahlar yirminci yüzyılın ortalarında hala terörist şiddete maruz kalıyor, çalışma evlerine kapatılıyor ya da linç ediliyordu.
 
Köle sahiplerinin ya da genel olarak yönetici sınıfın son derece “modern” ve “negatif” özgürlüğü bile ağır sınırlamalara tabi tutulmuş, yirminci yüzyılın ortalarında bile hala ırklararası cinsel ve evlilik ilişkilerine yönelik bir yasak olan miscegenation (ırkların karışması) yasağına uymaları istenmiştir. 
 
Başka bir deyişle liberalizm, sömürgecilik altında güçlülerin hayatlarını düzenlerken, soykırım ve kölelik bu ideolojik ve siyasi hareketin kurucu unsurlarıydı. Liberalizm, özgür insanlar topluluğu (beyazlar) içinde iktidarın sınırlandırılması sorununu gündeme getirse de, bu özgürlük, dışlananlar üzerinde mutlak iktidarın dayatılmasıyla, yani siyahların köleleştirilmesi ve Amerikan yerlilerinin yok edilmesiyle el ele gitti. Çok kapalı bir topluluğun kazandığı özgürlük ve haklar, Amerikan yerlilerinin ve Afrikalıların maddi, sosyal ve kültürel olarak yok edilmesiyle elde edildi.
 
Liberalizmin bir savaş ve sömürü ideolojisi olarak geliştiğini anladığımızda, bize sürekli olarak “İsrail” ve Ukrayna'nın liberal değerleri savunmak için desteklenmesi gerektiğini söyleyen burjuva medyasının bu açıklamalarını nasıl yeniden düşünmeliyiz?
 
Bizim özgürlüğümüz, onların yenilgisi
 
Cevap, köleliğin kaldırılmasına yol açan tarihsel ve sosyo-politik koşulların anlaşılmasında yatmaktadır. Köleliğin üstesinden -gerçekten ortadan kaldırıldığı ölçüde- liberalizm içinde kendiliğinden gelişen içsel bir süreçle gelinmemiştir. Liberalizm kendi kendini reforme etmedi. Aksine, bu koşullar öncelikle dışlanan halklar tarafından geliştirilen devasa özgürleşme ve tanınma mücadelelerinin temsil ettiği zorlukların ardından ortaya çıktı. Köleliği ortadan kaldıran 1791'deki Haiti sömürge karşıtı devrimi, zenginliğin halka yeniden dağıtılmasını sağlayan 1917'deki Ekim Devrimi, emperyalistleri ülkeden kovan 1979 İran Devrimi gibi. 
 
Başka bir deyişle, silahlı direniş, komünizm ve ulusal kurtuluş mücadelesi, değişime öncülük eden ve emperyalistleri taleplerini yerine getirmeye zorlayan tarihin motoruydu. Sözde liberal dünya, çoğu zaman cesur gerilla savaşları, uçak kaçırma eylemleri ve yabancı güçlerin yerli topraklardan kovulmasıyla kazanılan bu maddi zaferleri kabul etmek zorunda kaldı.
 
Yine de, bu sosyo-politik oluşumlar ne zaman ayaklansalar, her zaman suçlandılar ve şeytanlaştırıldılar. En önemlisi, emperyalistlerin bu hareketleri bastırmak için ellerinden geleni yaptıkları unutulmamalıdır ve işte bu noktada liberalizm ve faşizmin aynı madalyonun iki yüzü olduğunu anlıyoruz. Batılı egemen sınıflar Avrupa'da komünizme karşı liberalizm ve Nazizm arasında rahat bir ittifak kurarak savaştı. Aslında Naziler, üstünlükçü projelerini tasarlamak için ABD'deki ayrımcılık yasalarından ilham aldılar. Onlara göre, ABD yasaları ırkçılığı yenilikçi bir şekilde kanun haline getirmişti ve bu nedenle Lincoln ve Jefferson'ın ortaya koyduğu, göçü özgür beyazlarla sınırlayan kararnamelerden veya Siyahların zorunlu göçü fikirlerinden gerçekten ilham aldılar.
 
Öte yandan liberaller, Gladio Operasyonu gibi yollarla Nazileri komünizmle savaşmak için görevlendirdiler ve çıkarlarının korunduğundan emin olmak için Batı Asya bölgesindeki en gerici güçlerle (Siyonistler ve Vahabiler) yakınlaştılar. 
 
Dolayısıyla, ilk sorumuza geri dönecek olursak, bu savaşların doğası basittir. Bu, beyaz bir azınlığın ve dünyanın güneyindeki yönetici kesimlerin sahip olduğu ayrıcalıklara karşı insanların çoğunluğunun özgürlüğü arasındaki bir mücadeledir. Bu, özgürlük bayrağı altında Siyonist ya da Banderit bir trene atlamaya hazır olan fanatiklere karşı bir mücadeledir. Onların özgürlük vizyonu, dünyanın çoğunluğunun sömürülmesini gerektiren bir vizyondur. Ancak Filistinliler ve Nijerliler ya da Ruslar da direniş tarihini bir kez daha tekrarlıyorlar. Bu maddi ve ideolojik savaş ve dünya egemenliği projesine karşı mücadele ediyorlar. Bu kez tek fark, liberalizmin çökmeye başlamasıdır.  
 
Matteo Gladio

 

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar